Rejestr

Zabezpieczenia Listów Zastawnych

Rozwiązanie przygotowane dla banków hipotecznych. Zapewnia sprawne, rzetelne i terminowe prowadzenie rejestru oraz sporządzanie rachunku, dzięki czemu eliminuje dodatkowe ryzyka operacyjne dla banku i wpływa na obniżenie kosztów jego działalności.

O rozwiązaniu

Sprawne, rzetelne i terminowe prowadzenie rejestru i sporządzanie rachunku oraz prowadzenie monitoringu poszczególnych wskaźników jest obligatoryjnym obowiązkiem Banku Hipotecznego i ma krytyczne znaczenie dla jego działalności. Jednocześnie, sposób prowadzenia oraz zawartość rejestru i rachunku muszą spełniać szereg warunków zdefiniowanych w Ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych, rozporządzeniu Ministerstwa Finansów oraz odpowiednich uchwałach i rekomendacjach KNF.

Dotychczasowe rozwiązania, w postaci prostych aplikacji bazodanowych lub w oparciu o pliki tekstowe, wymagające ręcznej weryfikacji, okazują się być nieefektywne a wyniki ich działań obarczone są dużym ryzykiem wystąpienia błędów.

Rejestr Zabezpieczenia Listów Zastawnych oraz Rachunek Zabezpieczenia Listów Zastawnych autorstwa Altkom Software & Consulting dla Banków Hipotecznych zapewnia sprawne, rzetelne i terminowe prowadzenie rejestru oraz sporządzanie rachunku, dzięki czemu eliminuje dodatkowe ryzyka operacyjne dla banku i wpływa na obniżenie kosztów jego działalności.

Kluczowe funkcjonalności aplikacji

Transakcje

Transakcje

 • Identyfikacja transakcji
 • Zarządzanie i kolejkowanie wniosków o wpis lub wykreślenie
 • Weryfikacja poprawności i kompletności danych
 • Symulator Rachunku Zabezpieczenia Listów Zastawnych
Generowanie

Generowanie

 • Rachunek zabezpieczenia listów (wersja papierowa i elektroniczna)
 • Rozbudowany mechanizm raportowania (transakcje, papiery wartościowe, itd.)
 • Projekcja rachunku zabezpieczenia listów zastawnych
Monitorowanie

Monitorowanie

 • Limity ustawowe i wewnętrzne
 • Predykcja limitów
 • Określenie puli wierzytelności
 • Monitorowanie jakości danych
Parametryzacja

Parametryzacja

 • Dobór próby kredytów do weryfikacji
 • Zarządzanie wydrukami
 • Ustawienia biznesowe oraz zarządzanie słownikami
 • Mechanizm powiadomień

Zgodność z ustawami

1.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 940) z późniejszymi zmianami;

2.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939) z późniejszymi zmianami;

3.

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. 2006 nr 157 poz. 1119) z późniejszymi zmianami;

4.

Rekomendacja K dotycząca zasad prowadzenia przez banki hipoteczne rejestru zabezpieczenia listów zastawnych oraz rachunku zabezpieczenia listów zastawnych i jego projekcji wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego (lipiec 2014r.);

5.

Rekomendacja D dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach;

6.

Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie;

7.

Rekomendacja J dotycząca zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach;

8.

Rekomendacja F dotycząca podstawowych kryteriów stosowanych przez Komisję Nadzoru Bankowego przy zatwierdzaniu regulaminów ustalania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości wydawanych przez banki hipoteczne;

9.

Uchwała nr 220/0214 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22.07.2014r. w sprawie określenia wzoru rejestru zabezpieczenia listów zastawnych;

10.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31.12.2015r w sprawie szczegółowych warunków oraz sposobu przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych oraz testu równowagi pokrycia i testu płynności.

Realizacje

bank hipoteczny

Problem

Problem:

W kontekście szeregu zmian prawnych, dotychczas stosowane przez bank rozwiązania, generowały dodatkowe ryzyka operacyjne oraz wymagały znacznego zaangażowania pracowników, wpływając tym samym na wzrost kosztów działalności. Dlatego też, w 2015 roku mBank Hipoteczny podjął decyzję o budowie i wdrożeniu nowego, cyfrowego rozwiązania o nazwie „Rejestr Zabezpieczenia”, którego głównym zadaniem było zapewnienie wysokiej jakości prowadzenia rejestru i sporządzania rachunku przy równoczesnym obniżeniu kosztów.

Rozwiązanie IT

Rozwiązanie:

Altkom Software & Consulting, w ciągu niespełna 10-ciu miesięcy wybudował, wdrożył oraz zintegrował z innymi systemami banku rozwiązanie „Rejestr Zabezpieczeń”. Zastosowanie modularnej i skalowalnej architektury umożliwia łatwe i szybkie dostosowanie do nowych potrzeb biznesowych.

Korzyści dla Klienta

Korzyści dla Klienta:

Wdrożenie to przyczyniło się do osiągnięcia przez Klienta następujących korzyści biznesowych:

1) Skrócenie o 20% czasu kwalifikacji ekspozycji kredytowych w ramach procesu biznesowego.

2) Uwolnienie czasu pracowników do wykonywania innych zadań.

3) Lepsza kontrola nad procesem biznesowym oraz rozpoznawaniem i usuwaniem wąskich gardeł.

4) Usprawnienie procesu refinansowania działalności Banku poprzez emisje listów zastawnych, dzięki wykorzystaniu symulatora w projekcji.

5) Automatyzacja procesu monitoringu i ostrzegania o ryzyku przekroczenia wskaźników płynności.

6) Wzrost efektywności wykrywania i eliminacji błędów danych.

7) Zwiększenie wydajności oraz zaangażowania pracowników w realizowane zadania dzięki intuicyjnemu i przyjaznemu interfejsowi użytkownika.

8) Usprawnienie procesu raportowania regulacyjnego oraz zarządczego dzięki mechanizmom konfiguracji raportów przez użytkowników.

9) Zmniejszenie zaangażowania działu IT w prace związane z administracją i utrzymaniem systemu.

Skontaktuj się z nami

ALTKOM SOFTWARE & CONSULTING Sp. z o.o.

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Telefon: (+48) 22 460 99 31

E-mail: asc@altkomsoftware.pl

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia przez Altkom Software & Consulting Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zgłoszenia. Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych, ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Altkom Software & Consulting Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych, ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Software House

bankowość hipoteczna

dedykowane rozwiązania dla banków hipotecznych

dostawca systemu bankowości hipotecznej

producent systemu bankowości hipotecznej

system bankowości hipotecznej

dedykowane oprogramowanie bankowe

dedykowane oprogramowanie dla banków na zamówienie

bankowe systemy informatyczne

dedykowane rozwiązania IT dla banków

zintegrowane bankowe systemy informatyczne

oprogramowanie dla bankowości

aplikacje bankowości hipotecznej/internetowej/mobilnej

platforma/rozwiązanie/system/aplikacja bankowości hipotecznej

dostawca aplikacji bankowości hipotecznej

producent aplikacji bankowości hipotecznej

dostawca oprogramowania bankowego

producent oprogramowania bankowego

oprogramowanie dedykowane dla banków

dostawca/producent oprogramowania dla banków

oprogramowanie do sprzedaży produktów bankowych

dostawca/producent oprogramowania/rozwiązań hipotecznych

usługi programistyczne dla banków

dostawca dedykowanego oprogramowania dla banków na zamówienie

IT consulting/IT outsourcing dla banków

producent/dostawca dedykowanego oprogramowania bankowego na zamówienie

Dedykowane oprogramowanie dla bankowości

wsparcie IT dla bankowości

usługi IT dla banków