Rejestr Zabezpieczenia Listów Zastawnych

Rozwiązanie przygotowane dla banków hipotecznych

Umów się na konsultację
Rejestr

O rozwiązaniu

Zapewnia sprawne, rzetelne i terminowe prowadzenie rejestru oraz sporządzanie rachunku, dzięki czemu eliminuje dodatkowe ryzyka operacyjne dla banku i wpływa na obniżenie kosztów jego działalności.

Sprawne, rzetelne i terminowe prowadzenie rejestru i sporządzanie rachunku oraz prowadzenie monitoringu poszczególnych wskaźników jest obligatoryjnym obowiązkiem Banku Hipotecznego i ma krytyczne znaczenie dla jego działalności. Jednocześnie, sposób prowadzenia oraz zawartość rejestru i rachunku muszą spełniać szereg warunków zdefiniowanych w Ustawa i rekomendacjach.

Dotychczasowe rozwiązania, w postaci prostych aplikacji bazodanowych lub w oparciu o pliki tekstowe, wymagające ręcznej weryfikacji, okazują się być nieefektywne a wyniki ich działań obarczone są dużym ryzykiem wystąpienia błędów.

Rejestr Zabezpieczenia Listów Zastawnych oraz Rachunek Zabezpieczenia Listów Zastawnych autorstwa Altkom Software & Consulting dla Banków Hipotecznych zapewnia sprawne, rzetelne i terminowe prowadzenie rejestru oraz sporządzanie rachunku, dzięki czemu eliminuje dodatkowe ryzyka operacyjne dla banku i wpływa na obniżenie kosztów jego działalności.

Kluczowe funkcjonalności aplikacji

Transakcje

 • Identyfikacja transakcji
 • Zarządzanie i kolejkowanie wniosków o wpis lub wykreślenie
 • Weryfikacja poprawności i kompletności danych
 • Symulator Rachunku Zabezpieczenia Listów Zastawnych
 • Generowanie

Generowanie

 • Rachunek zabezpieczenia listów (wersja papierowa i elektroniczna)
 • Rozbudowany mechanizm raportowania (transakcje, papiery wartościowe, itd.)
 • Projekcja rachunku zabezpieczenia listów zastawnych

Monitorowanie

 • Limity ustawowe i wewnętrzne
 • Predykcja limitów
 • Określenie puli wierzytelności
 • Monitorowanie jakości danych
 • Parametryzacja

Parametryzacja

 • Dobór próby kredytów do weryfikacji
 • Zarządzanie wydrukami
 • Ustawienia biznesowe oraz zarządzanie słownikami
 • Mechanizm powiadomień

Zgodność z ustawami

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 940) z późniejszymi zmianami;

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939) z późniejszymi zmianami;

3. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. 2006 nr 157 poz. 1119) z późniejszymi zmianami;

4. Rekomendacja K dotycząca zasad prowadzenia przez banki hipoteczne rejestru zabezpieczenia listów zastawnych oraz rachunku zabezpieczenia listów zastawnych i jego projekcji wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego (lipiec 2014r.);

5. Rekomendacja D dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach;

6. Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie;

7. Rekomendacja J dotycząca zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach;

8. Rekomendacja F dotycząca podstawowych kryteriów stosowanych przez Komisję Nadzoru Bankowego przy zatwierdzaniu regulaminów ustalania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości wydawanych przez banki hipoteczne;

9. Uchwała nr 220/0214 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22.07.2014r. w sprawie określenia wzoru rejestru zabezpieczenia listów zastawnych;

10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31.12.2015r w sprawie szczegółowych warunków oraz sposobu przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych oraz testu równowagi pokrycia i testu płynności.

Success story

Bank Hipoteczny - Altkom Software & Consulting

Etapy prac nad rozwiązaniem Rejestr

Opis problemu klienta

W kontekście szeregu zmian prawnych, dotychczas stosowane przez bank rozwiązania, generowały dodatkowe ryzyka operacyjne oraz wymagały znacznego zaangażowania pracowników, wpływając tym samym na wzrost kosztów działalności. Dlatego też, w 2015 roku mBank Hipoteczny podjął decyzję o budowie i wdrożeniu nowego, cyfrowego rozwiązania o nazwie „Rejestr Zabezpieczenia”, którego głównym zadaniem było zapewnienie wysokiej jakości prowadzenia rejestru i sporządzania rachunku przy równoczesnym obniżeniu kosztów.

Przeanalizujmy Twoje potrzeby biznesowe

Opis problemu klienta

Realizacja

Altkom Software & Consulting, w ciągu niespełna 10-ciu miesięcy wybudował, wdrożył oraz zintegrował z innymi systemami banku rozwiązanie „Rejestr Zabezpieczeń”. Zastosowanie modularnej i skalowalnej architektury umożliwia łatwe i szybkie dostosowanie do nowych potrzeb biznesowych.

Zamów rozwiązanie Rejestr

Realizacja

Korzyści rozwiązania dla Klienta

Powyższe wdrożenie przyczyniło się do osiągnięcia przez Klienta następujących korzyści biznesowych:

 • Skrócenie o 20% czasu kwalifikacji ekspozycji kredytowych w ramach procesu biznesowego.
 • Uwolnienie czasu pracowników do wykonywania innych zadań.
 • Lepsza kontrola nad procesem biznesowym oraz rozpoznawaniem i usuwaniem wąskich gardeł.
 • Usprawnienie procesu refinansowania działalności Banku poprzez emisje listów zastawnych, dzięki wykorzystaniu symulatora w projekcji.
 • Automatyzacja procesu monitoringu i ostrzegania o ryzyku przekroczenia wskaźników płynności.
 • Wzrost efektywności wykrywania i eliminacji błędów danych.
 • Zwiększenie wydajności oraz zaangażowania pracowników w realizowane zadania dzięki intuicyjnemu i przyjaznemu interfejsowi użytkownika.
 • Usprawnienie procesu raportowania regulacyjnego oraz zarządczego dzięki mechanizmom konfiguracji raportów przez użytkowników.
 • Zmniejszenie zaangażowania działu IT w prace związane z administracją i utrzymaniem systemu.

Umów się na konsultację

Jak możemy Ci pomóc? Napisz do nas na asc@altkomsoftware.pl lub wypełnij formularz.

!
!
!
!
!

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Watch for free

Enter your contact details to receive a link to the recording:

I voluntarily consent to the processing of my personal data for the purposes of the application process (show more) by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (51 Chłodna Street, 00-867 Warsaw), in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RoDO"). I am aware that providing the above personal data is voluntary, but necessary to handle the request, and that I have the right to access the content of my data and the possibility of correcting it, and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

I voluntarily consent to the processing of my personal data for marketing purposes (show more)by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw) and receiving commercial information by electronic means to the e-mail address and telephone number provided by me, in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RODO"), and the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services. I am aware that providing the above personal data is voluntary and that I have the right to access and correct my data and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl