White Label

White Label to centralny system ubezpieczeniowy obsługujący ubezpieczenia majątkowe i życiowe. Wspiera ubezpieczeniowe procesy biznesowe począwszy od modelowania produktów oferowanych poprzez ścieżkę sprzedaży, kalkulację składek i obsługę polis, aż po likwidację szkód.

Umów się na konsultację
White Label

Nagrodzony w 2018 roku

Hit Roku w 2018 r. w konkursie technologicznym "Gazeta Bankowa" w kategorii "Ubezpieczenia i inne instytucje finansowe

Hit roku - Altkom Software & Consulting

Międzynarodowe doświadczenie

Mapa - Altkom Software & Consulting

Od 2002 roku wdrażamy kluczowe systemy dla firm ubezpieczeniowych z Europy i Ameryki. Zbudowane dzięki realizacji tych projektów zespół ekspertów i unikalne doświadczenie – stały się podstawą do stworzenia rozwiązania adresującego kluczowe potrzeby firm z sektora ubezpieczeń, jakim jest White Label’a.

White Label oparte jest na naszych doświadczeniach w następujących obszarach:

 • 9 wdrożeń w 6 krajach systemu core life, non-life i zdrowia
 • 4 wdrożenia systemu roszczeń komunikacyjnych.
 • 2 wdrożenia (wyłączna licencja) centralnego systemu bancassurance.
 • Portal brokerski do obsługi polis grupowych.
 • Portale direct.

Nasze mocne strony :

 • Zrozumienie specyfiki różnych rynków.
 • Znajomość wymogów prawnych i regulacyjnych w poszczególnych krajach.
 • Spójne standardy pracy w relacjach z zespołami Klientów.
 • Umiejętność pracy w wielokulturowych, rozproszonych zespołach projektowych.

Moduły White Label

Moduły Produktu:

Konfiguracja produktu
 • Wprowadzanie na rynek nowych, prostych produktów bez udziału IT, lub bardziej skomplikowanych z wyłącznym wsparciem analityków, bez konieczności programowania
 • Symulacja produktów przy użyciu środowiska testowego
 • Import nowych wersji bez restartu aplikacji
 • Mapowanie budowy produktów ubezpieczeniowych w systemie
 • Intuicyjna i złożona konfiguracja produktów
 • Wczytywanie plików parametryzacji z nową definicją produktu
 • Możliwość przygotowania produktu „od podstaw” lub modyfikacji istniejącego
 • Oddzielenie definicji ścieżki sprzedaży od definicji aktuarialnej (back-office)
 • Modyfikacja szablonów wydruków bez udziału IT (w zależności od produktów, kanałów sprzedaży, sieci)
Front sprzedażowy
 • Różne kanały sprzedaży, np. agenci, długi kanał (brokerzy nieprofesjonalni), direct, call center
 • Jedna definicja aktuarialna (back-office) umożliwia prezentację wielu „produktów” marketingowych na różnych ścieżkach sprzedaży
 • Pełna obsługa procesów sprzedaży produktów indywidualnych i grupowych, życiowych i majątkowych, wewnętrznych i zewnętrznych (np. multiagencje, reasekuracja, koasekuracja)
 • Jeden spójny widok do prezentacji oferty w wielu wariantach i produktach (multikalkulacja)
 • Możliwość modyfikacji parametrów oferowanego produktu oraz przeliczenia składki w czasie rzeczywistym
 • Wsparcie w zakresie zmian polisy: załączniki, wznowienia, anulowania
 • Obsługa kanałów komunikacji SMS i e-mail pozwalających na przesyłanie dokumentów związanych z polisą lub ofertą
Taryfikacja
 • Konfiguracja taryf dla prostych produktów bez udziału IT
 • Autonomiczne definiowanie algorytmów cenowych dla obliczeń w procesach sprzedaży i obsługi
 • Rabaty taryfowe i marketingowe, dopłaty, klauzule prawne
 • Kody rabatowe, oferty wiązane
 • Pełne wsparcie dla obsługi dużych ilości danych potrzebnych do obliczeń i korekt

Moduł szkód i roszczeń:

Szkody, roszczenia, subrogacja, sprawy sądowe
 • Zarządzanie operacyjne i kontrola usług, począwszy od rejestracji, poprzez weryfikację ochrony ubezpieczeniowej, wycenę szkody przez rzeczoznawcę, wypłatę odszkodowania, likwidację szkody aż do zakończenia sprawy
 • Automatyczna weryfikacja autentyczności roszczenia na podstawie danych z polisy i danych zebranych na miejscu (data zdarzenia, zakres ryzyka objętego ubezpieczeniem, procent przekroczenia kwoty polisy itp.)
 • Stworzenie listy zadań i powiadomień, które będą generowane automatycznie w oparciu o wystąpienie określonego zdarzenia
 • Logika wykrywania potencjalnego oszustwa lub nadużycia
 • Generowanie płatności i ich integracja z systemami rozliczeń finansowych
 • Wsparcie dla procesu subrogacji ubezpieczeniowej
 • Wsparcie w zakresie zarządzania procesem poboru składek
 • Wsparcie dla procesu przepływu pracy i dokumentów

Moduły operacyjne:

Zarządzanie procesami operacyjnymi

Data efektywna operacji
Możliwość wykonywania wszystkich operacji jednocześnie (np. nieprzerwana sprzedaż produktów w trakcie procesu zamykania miesiąca).

Automatyczne zarządzanie procesami
W przypadku nieprawidłowo wykonanej operacji – dostęp do logów biznesowych i technicznych z możliwością ponownego wykonania procesu.

Wycofanie operacji
Możliwość cofnięcia każdej operacji spowodowanej błędem użytkownika (np. nieprawidłowy aneks, zakończenie polisy). Każda wycofana operacja jest rejestrowana w systemie do celów audytowych.

Zarządzanie polisami i archiwami elektronicznymi
 • Centralne repozytorium zawierające niezbędne informacje o stronach zaangażowanych w procesy obsługiwane przez system (np. ubezpieczyciel, ubezpieczający)
 • Dostęp do wszystkich dokumentów dotyczących polis i roszczeń, jak również cyklu życia polisy
 • 360-stopniowy widok polisy – dostęp do kompletnego portfela polis w jednym spójnym widoku
 • Automatyzacja procesów: coroczne odnawianie polis, oferta odnowienia, indeksacja i obsługa masowych zmian polis
Windykacja należności
 • Monitorowanie płatności i wsparcie spłaty zadłużenia
 • Wspieranie windykacji miękkiej i twardej
 • Możliwość warunkowej konfiguracji ścieżek windykacyjnych i kanałów komunikacji z klientami
Przepływ dokumentów i korespondencja.
 • Szablony wydruku i zarządzanie treścią dla wszystkich etapów oferty i procesu posprzedażowego
 • Wsparcie komunikacji wielokanałowej (e-mail, sms, list tradycyjny)
 • Automatyczna obsługa korespondencji masowej
 • Wsparcie dla digitalizacji, skanowania, OCR

Moduły rachunkowości i finansów:

Księga pomocnicza
 • Zbieranie danych dla każdej transakcji (składki przypisane, inkaso, prowizje, odszkodowania, rezerwy, reasekuracja)
 • Wsparcie kont analitycznych w oparciu o zdefiniowane plany księgowe
 • Generowanie rekordów syntetycznych do księgi głównej
 • Wsparcie dla procesu końca dnia – bieżąca wydajność operacyjna i dynamiczne raportowanie
 • Obsługa procesu końca miesiąca – łączenie operacji biznesowych z księgowaniem kont
Składki i rozliczenia
 • Definicja składki dla wniosków, polis i certyfikatów
 • Zarządzanie inkasem, przeksięgowania i zwroty
 • Obsługa sum ubezpieczenia i rezerwy składek
 • Automatyczna identyfikacja inkasa składek wraz z rachunkiem polisy i alokacją na poszczególne ryzyka
Prowizje i struktura sprzedaży
 • Definicja kanałów sprzedaży i modeli prowizji
 • Grupowalna struktura sprzedaży rozproszonej
 • Obliczenia prowizji
 • Wypłaty odszkodowań i obsługa zwrotów
 • Wsparcie dla wielu beneficjentów prowizji
 • Automatyzacja korekt prowizyjnych w przypadku nieterminowego zamknięcia polisy
Silnik obliczeniowy
 • Silnik obliczeniowy – kompleksowe narzędzie do wszystkich rodzajów obliczeń
 • Wsparcie dla procedur naliczania rezerw, rabatów i niestandardowych prowizji
 • Tworzenie nowych procedur obliczeniowych bez wsparcia dostawcy
 • Obsługa obliczeń dotyczących kontroli produktów koasekuracyjnych

Moduły koasekuracji i reasekuracji:

Koasekuracja i reasekuracja
 • Pełne wsparcie dla procesu oferowania produktów w modelu koasekuracyjnym i reasekuracyjnym, a także w modelu multiagencyjnym (bez udziału w ryzyku)
 • Obsługa rozliczeń i wymiana danych z innymi firmami ubezpieczeniowymi

Moduły sprawozdawcze

Raportowanie
 • Analiza danych przechowywanych w systemie i gromadzenie danych statystycznych
 • Możliwość tworzenia własnych modeli obliczeniowych i dynamicznych prezentacji wyników
 • Raportowanie biznesowe. Możliwość przygotowania zestawów danych biznesowych i integracji z zewnętrznym silnikiem raportującym (np. JasperReports)
 • Planowanie finansowe. Moduł raportowy obejmujący proces planowania (tworzenie nowych, modyfikowanie istniejących) oraz repozytorium planów finansowych (w tym ich wersjonowanie
 • Raportowanie produktów. Raportowanie sprzedaży, rentowności, ryzyka itp. w podziale na grupy produktów

Kluczowe cechy naszego rozwiązania

1. PROSTE i INTUICYJNE = nie wymaga żadnego szkolenia!

 • przyjazny dla profesjonalnego i „nie-zawodowego” sprzedawcy

2. NIEZAWODNE = 24/7

 • wykonujący setki obliczeń na godzinę
 • wzorowany na bankowych standardach dostępności i niezawodności

3. SALES FIRST = sprzedaż od jutra!

 • prezentacja wielu produktów na front-endzie sprzedażowym (np. sezonowe lub dla grup zawodowych) w oparciu o jedną definicję aktuarialną
 • wprowadzenie nowego produktu na front sprzedażowy zajmuje tylko 1 dzień!

4. TIME-TO-MARKET = 1-3 miesiące!

 • dla jednego z naszych Klientów, nowy produkt turystyczny w kanale direct został wdrożony w 2 miesiące (łącznie z integracją z zewnętrznym systemem centralnym)
 • dla kolejnego Klienta średni czas wdrożenia 7 produktów wynosił 1,7 miesiąca/ produkt

5. CZAS NA PRZEDSTAWIENIE OFERTY = max. 30 sekund!

 • wycena ubezpieczenia komunikacyjnego wymaga podania tylko 2 danych (numer rejestracyjny i kod pocztowy) lub zeskanowania kodu QR z dowodu rejestracyjnego pojazdu
 • w tym samym kanale sprzedażowym, w ciągu zaledwie 3 miesięcy po wdrożeniu naszego rozwiązania, podwoiła się ilość kalkulacji

6. CZAS NA WYSTAWIENIE POLISY = max. 3 min!

 • proces sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych kończy się zapłatą np. gotówką, przelewem bankowym, kartą kredytową lub przez inną usługę pośrednictwa finansowego

7. SWOBODA WYBORU

 • prezentuje ofertę różnych produktów (lub towarzystw) w oparciu o multikalkulację
 • wzrost współczynnika konwersji dla nowej działalności o kilkadziesiąt %
 • na podstawie przedstawionych powyżej danych prognozuje się podobny wzrost wskaźnika odnowień

8. OTWARTA ARCHITEKTURA BIZNESOWA

 • produkty ubezpieczeniowe różnych towarzystw (marek) mogą być sprzedawane w ramach jednej ścieżki sprzedaży
 • dodatkowe przychody dzięki: własnym riderom dodawanym do produktów ubezpieczeniowych innych firm, pakietowaniu ryzyk oferowanych przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe oraz bardziej atrakcyjnej, rozszerzonej ofercie produktów

9. MODUŁOWOŚĆ i KOMPLETNOŚĆ (end 2 end)

 • jedyny system, który obsługuje cały zakres działalności ubezpieczeniowej
 • modułowo, w zależności od potrzebnych funkcji

10. PARAMETRYZACJA

 • konfiguracja ścieżki sprzedaży bez udziału specjalistów IT
 • oddzielny branding frontu sprzedaży dla różnych kanałów i partnerów
 • wiele przyjaznych dla użytkownika narzędzi konfiguracyjnych

11. CZAS WDROŻENIA = maksymalnie 1 rok!

 • sprzedaż przez front-end w ciągu 2-6 miesięcy
 • pełne wdrożenie core’owego systemu w 1 rok

12. SaaS & CHMURA – CAPEX vs. OPEX

 • projekt może być czysto „biznesowy”, bez kosztów inwestycyjnych
 • możliwe scenariusze implementacji: chmura, hosting, lokalnie
 • wybór modeli licencjonowania: subskrypcja (opłata okresowa), na zdarzenia systemowe (SaaS), klasyczna umowa wdrożeniowa

13. NOWOCZESNA TECHNOLOGIA

 • najnowsze, stabilne wersje komponentów i technologii oprogramowania
 • bezpieczeństwo rozwoju i utrzymania
 • niezależność od dostawcy (Altkom)

14. INTERFEJS WEBOWY

 • praca z dowolnego miejsca poprzez przeglądarkę internetową
 • interfejs webowy front- i back-office
 • portale partnerów zewnętrznych

15. REFERENCJE

 • referencje dotyczące wdrożeń dostępne na żądanie

Success story

TUW - Altkom Software & Consulting

Etapy prac nad White Label

Opis problemu Klienta

W związku z rozpoczęciem działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń na życie oraz znaczącą przebudową i rozwojem w sektorze non-life, Klient podjął decyzję o zastąpieniu dwóch dotychczasowych systemów rozwiązaniem White Label firmy Altkom.

Przeanalizujmy Twoje potrzeby biznesowe

Opis problemu Klienta

Wyzwania

Zaspokojenie potrzeb biznesowych i technicznych Klienta:

 • produkty life i non-life dostępne w jednym front-endzie
 • sprzedaż produktów komunikacyjnych różnych współubezpieczycieli w jednej ścieżce sprzedaży
 • konfiguracja nowej ścieżki sprzedaży w ciągu kilku dni
 • wdrożenie nowego produktu w ciągu 1-2 miesięcy
 • niezawodność systemu przy wykonywaniu setek obliczeń na godzinę
 • prostota w masowej sprzedaży w oddziałach pocztowych (bez szkolenia)
 • przeprowadzanie procesu migracji danych w sposób zapewniający ciągłość operacyjną

Opowiedz nam o swoim wyzwaniu

Wyzwania

Realizacja

System White Label został wdrożony w celu pełnego wsparcia procesów związanych z ubezpieczeniami na życie i majątkowymi, migracji polis z dotychczasowych systemów oraz parametryzacji produktów ubezpieczeniowych. White Label został dostarczony z nowoczesnymi front-endami, które umożliwiają konfigurację ścieżek sprzedaży w oparciu o definicje produktów pochodzące z dedykowanego modelera.

Zamów White Label

Realizacja

Opinie o White Label

JJ

Jacek Jabłoński

dyrektor IT Ubezpieczenia Pocztowe

Po przeprowadzeniu badań i analiz rynkowych zdecydowaliśmy się na wybór systemu ubezpieczeniowego Altkom. Decyzja ta wynikała głównie z kompletności rozwiązania (end2end), łatwości jego dostosowania do naszego modelu biznesowego oraz elastyczności dostawcy w zakresie wspierania naszych potrzeb.

Up

Ubezpieczenia pocztowe

Głównym powodem, dla którego wybraliśmy firmę Altkom, było jej wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań informatycznych dedykowanych dla rynku ubezpieczeniowego.

Umów się na konsultację

Jak możemy Ci pomóc? Napisz do nas na asc@altkomsoftware.pl lub wypełnij formularz.

!
!
!
!
!

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Watch for free

Enter your contact details to receive a link to the recording:

I voluntarily consent to the processing of my personal data for the purposes of the application process (show more) by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (51 Chłodna Street, 00-867 Warsaw), in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RoDO"). I am aware that providing the above personal data is voluntary, but necessary to handle the request, and that I have the right to access the content of my data and the possibility of correcting it, and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

I voluntarily consent to the processing of my personal data for marketing purposes (show more)by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw) and receiving commercial information by electronic means to the e-mail address and telephone number provided by me, in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RODO"), and the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services. I am aware that providing the above personal data is voluntary and that I have the right to access and correct my data and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl